تغییر کارمزد واسط در خرداد۹۷

با توجه به تصمیمات اخیر در واسط، کارمزد استفاده از واسط تغییر کرده است! به واسطه ی این تغییرات معاملات تا سقف ۵۰۰.۰۰۰ریال از پرداخت کارمزد معاف هستند. سایر تغییرات را در ادامه ببینید
در تعرفه گذاری اخیر واسط معاملات تا سقف ۱۰۰.۰۰۰ریال (۱۰هزار تومان) از پرداخت هزینه ی تعرفه ی واسط معاف بوده اند که این سقف در طرح جدید به ۵۰۰.۰۰۰ریال(۵۰هزارتومان) تغییر کرده است.

همچنین معاملات بیش از ۵۰۰.۰۰۰ریال(۵۰هزارتومان) تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال(۱۰۰هزارتومان) کارمزد ۵۰۰۰ریال(۵۰۰ تومان) پرداخت خواهند نمود.

معاملات با دامنه ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال(۱۰۰هزارتومان) تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ریال (۲۰۰هزارتومان) کارمزد ۱۰.۰۰۰ریال(۱۰۰۰تومان) پرداخت خواهند نمود.

در معاملات بیش از ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال(۲۰۰هزار تومان) نیز ۰.۵% از هزینه ی معامله بعنوان کارمزد واسط کسر میشود.
خلاصه ی متن درج شده در جدول زیر درج شده است:

مقدار معامله کارمزد واسط
۱۰۰۰ تومان تا ۵۰.۰۰۰ تومان صفر
۵۰.۰۰۱ تومان تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان ۵۰۰ تومان
۱۰۰.۰۰۱ تومان تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ تومان
۲۰۰.۰۰۱ تومان به بالا ۰.۵%
رسیدگی به شکایات و… رایگان

برای محاسبه ی دقیق کارمزد برای معاملات بیش از ۲۰۰.۰۰۱ تومان میتوانید به واحد پشتیبانی واسط پیام ارسال کنید یا از فرمول زیر استفاده کنید:

( هزینه ی معامله × ۰.۵ )÷ ۱۰۰ = کارمزد واسط

همچنین تا اطلاع ثانوی سقف کارمزد واسط ۱۰۰.۰۰۰ریال معادل ۱۰.۰۰۰تومان می باشد. بدین معنا که بیش از ۱۰.۰۰۰ تومان برای معاملات شما اخذ نخواهد شد.

توجهات:

  • معاملات در حال انجام یا استعلام شده قبل از تاریخ ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ طبق کارمزدهای قبلی انجام خواهند شد.
  • کارمزد از مبلغ پرداختی خریدار کسر میشود.
  • معاملاتی که در آنها کالا توسط فروشنده ارسال نمیشود از پرداخت کارمزد معاف هستند.

با تشکر از توجه شما
واسط

۲ نظر

مطالب اخیر

بایگانی

برچسب‌ها